Het overlijden van een dierbare is een onwerkelijke en onverteerbare gebeurtenis ook al weet iedereen dat de dood onvermijdelijk is. Gedurende de eerste weken leeft menig nabestaande in een roes terwijl er toch veel (juridische) zaken geregeld moeten worden en ofschoon bijna iedereen dit overwerp vermijdt is het essentieel dat de wensen bekend zijn. Anders wordt “het geregel” complex wanneer dit beladen onderwerp geheel onbesproken blijft.

doelgroep

Nederlanders behoren tot het best verzekerde volk ter wereld. Voor stormschade, diefstal, overstromingen en zelfs de eigen uitvaart sluiten wij polissen af. Maar het belangrijkste vergeten we vaak te verzekeren: onze eigen wil. Uw Belang kan dat regelen.

Veel mensen gaan er gemakshalve vanuit dat ze nooit problemen krijgen. Of dat rampspoed hen nooit zal treffen. Maar lees de krant en je weet dat een ieder morgen pech kan hebben.

Dan kun je je wensen maar beter vastgelegd hebben.

Stel dat je een zwaar ongeluk krijgt en niet meer kunt spreken of zelfs denken. Dan is het toch heel fijn, voor zowel jou zelf als je omgeving, als je een aantal zaken hebt laten vastleggen. Bijvoorbeeld wie er als bewindvoerder gemachtigd is om je bezit of vermogen te beheren. Wie je medische dossiers mag inzien en bevoegd is om je toestand met de artsen te bespreken. Of nog zwaarder: of je wel of geen euthanasie zou willen onder bepaalde omstandigheden. Maar ook hele praktische zaken als inlogcodes en wachtwoorden kun je op die manier veilig stellen. Het zijn zaken waar niemand graag bij stil staat. Maar eigenlijk zou iedereen dat juist wel moeten doen.

Vragen? Indien u vragen heeft kunt u natuurlijk altijd 24/7 bellen met 020-2614647. Wij vinden het logisch al uw vragen direct te beantwoorden.

behoud de regie over uw leven en bepaal wie uw belangen behartigt wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.....

waarom stichting uw belang

Ongeveer 30.000 ouderen zijn jaarlijks slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. Stichting Uw Belang heeft als missie zorg te dragen dat de belangen van deze kwetsbare groep gediend worden.

Het gaat er in eerste instantie om dat de beroepsbeoefenaar compassie heeft met ouderen en hun problematiek. Vanuit de (maatschappelijke) positie staat Uw Belang open voor en heeft ruime ervaring met signalen en behoeften die juist vaak ouderen kenmerken.

Bij het in gesprek gaan met ouderen gelden bij Uw Belang als belangrijke aandachtspunten:

  • Meer tijd uittrekken dan gewoonlijk voor een gesprek, zeker bij het eerste gesprek. Ouderen willen graag hun verhaal vertellen en hebben soms meer tijd nodig om zich op hun gemak te voelen.
  • Aandacht hebben voor de persoon alsmede fysieke beperkingen tijdens het gesprek. Uw Belang komt naar u toe aan huis, en zit tijdens het gesprek aan de kant van het ‘goede oor’.

Dat betekent dat Uw Belang meer geduld heeft, goed kan luisteren en kan Uw Belang signaleren waar u mee zit/wat wilt u regelen. Dit vergt inlevingsvermogen in de situatie van de ander. De ruime praktijkervaring van Uw Belang komt hier van pas.

Ouderen zijn vaker dan jongeren onzeker en wantrouwend, omdat ze (bang zijn) het niet goed te begrijpen.

Uw Belang gebruikt eenvoudige taal tijdens het gesprek en laat u in eigen woorden samenvatten wat er is besproken en wat de gevolgen zijn van het verlenen van een algehele volmacht.

Naast de algemene aandachtspunten is Uw Belang alert op signalen van beïnvloeding of onvrije wil van de cliënt.

Genoemde aandachtspunten ter gelegenheid bij het omgaan met ouderen zijn nu juist de specifieke vaardigheden die Uw Belang gedurende jarenlange praktijkervaring onderscheidt van de overige beroepsbeoefenaren.

behoud de regie over uw leven en bepaal wie uw belangen behartigt wanneer u daar zelf niet meer toe in staat bent.....

Wat te doen bij de afwikkeling van een erfenis?

Vroeg of laat heeft een ieder (helaas) wel te maken met een sterfgeval binnen of buiten zijn familie. Nadat de uitvaart is geregeld en geweest is dienen er meestal ook de noodzakelijke juridische- alsmede financiële zaken te worden geregeld.

Wel testament

Het uitgangspunt van alles is het feit of de overledene een testament heeft gemaakt, en in het bevestigende geval wordt de afwikkeling van de erfenis beheerst door de regels bij dat testament gemaakt. Zo kan bij testament een zogenaamde executeur zijn benoemd die de afwikkeling van de erfenis regisseert en leidt.

Geen testament

In het geval er geen testament is gemaakt zijn de wettelijke regels inzake erfopvolging van toepassing. In de eerste plaats roept de wet tot erfgenamen de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen. Indien de overledene geen echtgenoot of kinderen nalaat zijn de ouders, broers en zusters en de eventuele kinderen van broers en zusters de wettelijke erfgenamen.

Boedelvolmacht

Ingeval er meerdere erfgenamen zijn zijn die allen slechts gezamenlijk bevoegd de erfenis te beheren. In dit geval is het raadzaam dat de erfgenamen een van hen of een derde persoon een volmacht geven teneinde de erfenis af te kunnen wikkelen. De gevolmachtigde dient uiteraard wel verantwoording af te leggen aan de (mede-)erfgenamen. Deze volmachtverlening wordt tot uitdrukking gebracht in zogenaamde (algehele) boedelvolmachten waaruit de bevoegdheid van de gevolmachtigde blijkt.

“en/of rekening”

Indien de eerste van twee echtgenoten komt te overlijden kan het zijn dat de langstlevende van hen kan blijven beschikken over de banktegoeden. Dit is het geval als die bankrekeningen zogenaamde “en/of”-rekeningen zijn; dit zegt niets over de gerechtigdheid tot de saldi op de rekeningen maar enkel over het feit wie over het geld kan beschikken. Op deze manier kan het betalingsverkeer gewoon doorgaan. Is er geen “en/of”-rekening dan dient in de meeste gevallen een (algehele) boedelvolmacht opgesteld. De banken vereisen een dergelijke boedelvolmacht omdat ze dan zeker weten wie de betalingen kan verrichten en aan wie er uitbetaald kan worden. Een dergelijke boedelvolmacht is in de regel niet (meer) nodig ingeval a) geen testament aanwezig en b) het saldo op de bankrekening niet meer bedraagt dan maximaal € 100.000,00

“u staat er niet alleen voor”

Mandataris

Het leven wordt hectischer, sneller maar bovenal digitaler. Veel ouderen al of niet alleen gaand kunnen deze wereld niet meer bijbenen en overheid toont zich maar weinig empathisch jegens deze kwetsbare groep.

Indien in uw directe omgeving geen familie of vrienden bestaan die u deze zorg uit handen neemt dan biedt Stichting Uw Belang de mogelijkheid om namens u te mogen optreden wanneer u daar al of niet tijdelijk zelf niet meer toe in staat bent. Wij adviseren in dergelijke gevallen voor het opstellen van een algehele volmacht waarbij Uw Belang als algemeen gevolmachtigde wordt aangesteld. Zo houdt u zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld.

Naast financiële zaken kan het ook gaan om medische beslissingen (wel of niet behandelen) of wat er met uw woning moet gebeuren als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen opnemen, bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Stichting Uw Belang behartigt op deze wijze al voor meerdere ouderen de belangen opdat zij in alle rust kunnen genieten zonder zich bezig te hoeven houden met het vraagstuk; wat als..?.

Voordelen levenstestament

Wanneer u zelf de regie wilt houden over uw leven en ook wilt bepalen wie uw belangen behartigt wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent is het zaak dat u een algemeen gevolmachtigde aanstelt. Immers, heeft u geen volmacht afgegeven en u komt in wilsonbekwaamheid (u kunt zelf geen beslissingen meer nemen) te verkeren dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator (moeten) aanstellen.

Toezicht

In het levenstestament bepaalt u wie er namens u beslissingen mag nemen. Dit betreft een vertrouwenskwestie, ofwel het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand die het volste vertrouwen geniet. Net als stichting Uw Belang onder toezicht staat kunt u er ook voor kiezen om een ander als (algemeen) gevolmachtigde te benoemen die weer onder toezicht staat van Stichting Uw Belang.

Werkwijze

Om een goede invulling aan onze taak te geven bespreken wij onder strikte vertrouwelijkheid uw persoonlijke situatie. Stichting Uw Belang informeert vervolgens zoveel mogelijk de betreffende instanties dat wij in geval van calamiteiten uw contactpersoon zijn. Tevens ontvangt u van ons een pasje opdat bijvoorbeeld hulpdiensten weten wie zij kunnen bellen indien zich een omstandigheid voordoet waardoor u niet of moeilijk kunt communiceren. Zo staat u er nooit alleen voor, en daar gaat het om.